Tävlingsbestämmelser

Berättigade att delta är spelare födda 1997 och tidigare, med högst hcp 36,0.
Dessutom måste spelaren vara medlem i golfklubb ansluten till SGF eller annan organisation ansluten till European Golf Association (EGA).

Klassindelning
Klass 1     Hcp  +4,0-15,4    Slaggolf
Klass 2     Hcp   15,5-23,4    Slaggolf
Klass 3     Hcp   23,5-36,0    Slaggolf

Varje spelare deltar i den klass hon/han spelar första deltävlingen, oavsett höjning/sänkning över klassgräns under tävlingens gång. Varje deltävling är hcp-påverkande och spelaren skall se till att exakthcp är justerad efter varje rond under tävlingen och spela nästa rond på sin nya exakthcp.

Varje deltävling spelas som slaggolf (max antal slag: par + 5), med tilldelade slag i enlighet med resp. banas gällande slopelista.

Spelare skall i god tid registrera sig, erlägga startavgiften och hämta sitt scorekort hos tävlings-ledningen, för att ha rätt att starta i tävlingen. Om en spelare inte befinner sig på den plats där hon/han skall starta på utsatt starttid, är spelaren diskvalificerad i deltävlingen, spelaren får dock spela de återstående deltävlingarna, men deltar då ej i totaltävlingen. Undantag är om spelaren anländer, fullgör plikterna enl. ovan, och är beredd att slå ut inom fem minuter efter utsatt starttid. Då blir plikten istället två slag på första hålet. Plikten kan upphävas, om TL anser att förmildrande omständigheter föreligger.

Ev. avanmälan skall göras före 20 juli 2015
Sker avanmälan senare, och intill fem dagar före start, faktureras startavgiften 1.500 kr via spelarens hemmaklubb. Vid senare avanmälan eller om spelaren uteblir från start utan giltiga skäl, skickas en rapport om det inträffade till spelarens hemmaklubb som då vidtar de åtgärder som rekommenderas av SGF. Startavgiften skall i sådant fall betalas.

Spelaren är ansvarig
för att hon/han spelar på rätt hcp, att rätt antal bruttoslag/hål är införda på scorekortet, samt att det är signerat av både spelare och markör när det lämnas till tävlingsledningen. Spelare som lämnar in ett signerat scorekort med för få antal bruttoslag på ngt enskilt hål, för högt hcp, eller ett osignerat scorekort, diskvalificeras i deltävlingen men kan delta i övriga deltävlingar. Spelaren kan dock ej delta i totaltävlingen.

Placeringen avgör startordning sista dagen, övriga dagar via lottning.

Vid lika resultat på 1:a plats i varje klass sista dagen, avgörs tävlingen med "sudden death" på hål nr 1 och 18. Hcp gäller därvid endast i klass 3 enligt följande:

Spelare med hcp 28,5-36,0 erhåller 1 slag mot spelare med hcp 24,5-28,4 på hål 1.
Spelare med hcp 30,5-36,0 erhåller 1 slag mot spelare med hcp 24,5-30,4 på hål 18.

För övriga deltävlingar och placeringar avgör tilldelade slag (enl. slopetabell) placeringen, därefter tillämpas den matematiska metoden i enl. med SGF:s spel- och tävlingshandbok.